VÅR REPEATER

REPEATER Frekvensen är 145.675 minusshift -600. Det krävs nu subton och tonesql. Ton som ska användas är CTCSS: 77,0 Hz

Kalender WSA

< 2019 >
Januari
TiOnToFr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

SSA Distrikt 7

Västerviks Tidningen

Arkiv för inlägg.

Login

Stadgar

                      STADGAR för WESTERVIKS SÄNDARAMATÖRER

              

Stadgar för föreningen Westerviks SändarAmatörer.

 

Antagna på WSA årsmöte 2012-01-29

 

 

§ 1 Föreningens ändamål

 

Föreningen Westerviks Sändaramatörer (WSA) har som syfte att sammanföra radiotekniskt intresserade personer för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd och utbyte samt väcka ett intresse för vår hobby hos den tekniskt intresserade allmänheten.

Särskild vikt läggs vid att intressera och utbilda ungdom för den världsomspännande amatörradion.

Föreningen har en öppen medlemsantagning och är politiskt och religiöst obunden.

 

§ 2 Medlemskap

 

Medlemskap och rösträtt kan vinnas av var och en som är villig att acceptera föreningens stadgar och betala fastställd årsavgift. Se § 3.

Medlem som motarbetar föreningen eller uppträder i sin radioverksamhet på ett sådant sätt att föreningens goodwill skadas, kan uteslutas ur föreningen.

Beslut om uteslutning skall fattas på medlemsmöte och sedan den klandrade medlemmen fått tillfälle att förklara sig.

 

§ 3 Medlemsavgift

 

Medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår bestäms av årsmötet. Verksamhetsåret är från 1/1 – 31/12.

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 1/3.

Medlem som vinner inträde i WSA och betalar årsavgift efter oktober månads ingång får sin årsavgift tillgodoräknad även för nästkommande år.

Medlem som inte betalt sin medlemsavgift senast 1/3, kan uteslutas.

 

§ 4 Styrelse

 

Föreningens styrelse består av ordförande och fyra ledamöter.

De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två år på så sätt att jämna årtal väljs ordförande och sekreterare och udda årtal väljs kassör och två ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.           

Styrelsen är ansvarig för sina beslut inför föreningens årsmöte och skall överlämna räkenskaper och protokoll till revisorn senast två veckor före årsmötesdatum. Styrelsen äger rätt att utse behövliga, icke permanenta arbetsgrupper.

 

§ 5 Revision

Styrelsens arbete granskas av en revisor som väljs av årsmötet för en tid av ett år. Revisorns uppgift är att efter granskning av styrelsens räkenskaper lägga fram en revisionsberättelse för årsmötet och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall presenteras på årsmötet.

 

§ 6 Ledamöter

 

Föreningens ordförande är dess officielle representant och leder mötesförhandlingarna.

Sekreteraren skall sköta föreningens korrespondens, föra protokoll vid dess sammanträden samt ordna och förvara föreningens handlingar.

Kassören åligger att omhänderha föreningens medel samt att föra föreningens räkenskaper och att presentera ett aktuellt medlemsregister för betalande medlemmar inför årsmötet. Klubbens räkenskaper skall vara avslutade för föregående räkenskapsår i så god tid att dessa kan granskas av revisorn senast 14 dagar före årsmötet.

Kassören och ordförande, var för sig, tecknar föreningens firma.

 

§ 7 Möten

 

Medlemsmöten bör hållas minst två gånger per år, varav årsmötet är ett.

Protokollförda styrelsemöten hålles vid behov och kallas till av ordförande.

Årsmöte skall hållas varje år senast före januari månads utgång och skall vara kallat till senast två veckor före årsmötesdatum.

Kallelse skall göras per e-post och på föreningens hemsida.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

 • Mötets öppnande
 • Dagordning för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötes protokoll
 • Årsberättelse och kassaberättelse.
 • Revisionsberättelse.
 • Frågan om ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Jämna år val av ordförande och sekreterare för en tid av två år.
 • Udda år val av kassör och två ledamöter för en tid av två år.
 • Varje år val av revisor för en tid av ett år.
 • Varje år val av valberedning bestående av två personer, varav en är sammankallande.
 • Dessutom väljs en QSL-ansvarig och en pressansvarig för en tid av ett år.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Behandling av inkomna motioner.
 • Årsmötet avslutas

 

 

§ 7 Stadgeändring

 

Förslag om ändring eller tillägg till klubbens stadgar skall vara styrelsen till handa via  e-post eller brev senast 15/12 året innan årsmötet.

För giltigt beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs 2/3 majoritet av avgivna godkända röster (enl §§ 2 och 3). Godkänner årsmötet sådan stadgeändring, träder ändringen omedelbart i kraft.

 

 

§ 8 Föreningens upplösning

 

För giltigt beslut om föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet av avgivna godkända röster vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar, efter justering av skulder,  fördelas/skänkas enligt beslut på föreningens sista möte. Om medlemmarna ej kan enas om fördelning av klubbens inventarier beslutar styrelsen om fördelning.

 

Åter Till meny: